Foxtail Millet Alu Tomato Pulav / Thinai Potato Tomato Bath / Alu Tomato Rice With Korra Biyyam – Millet Recipes

Foxtail Millet Alu Tomato Pulav / Thinai Potato Tomato Bath / Alu Tomato Rice With Korra Biyyam – Millet Recipes Prep Time: 10 minutesCook Time: 20 minutesTotal Time: 30 minutes...